Για την κατασκευή της ιστοσελίδας λήφθηκε υπόψη το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ και έγινε έλεγχος τήρησης του περιεχομένου της σύμφωνα με το εργαλείο του W3C https://achecker.ca/checker/index.php

Ακολουθεί η επιτυχής αναφορά περί τήρησης προδιαγραφών  ΑΜΕΑ, από το εργαλείο ελέγχου όπως αυτά περιγράφονται από τον οργανισμό W3C (http://www.w3.org/WAI/eval/preliminary.html) τα οποία αφορούν ελέγχους σχετικά με HTML & WCAG 2.0 AA.

ΕΣΠΑ
TOP